FAGUS SYLVATICA L. s. I.

FAGUS SYLVATICA L. s. I.

Familija

Fagaceae (Bukve)

Srpski naziv

Bukva obična, evropska

Ostali nazivi

European beech
hétre d’Europe, fau. Fayard
Rotbuche fagio
бук лесноé

Karakteristike

 • Habitus:

  Listopadno drvo oko 40(-48) m visine i do preko 1(-2) m prsnog promera.

 • Kora:

  Pepeljastosivkaste boje, tanka (1-1,5 cm) i glatka do u duboku starost.

 • Korenov sistem:

  Vrlo razvijen, srednjedubok ili plitak.

 • Pupovi:

  Sa svetlosmeđim ušiljenim ljuskama s tamnijim i trepavičastim rubnim delom.

 • Listovi, iglice (četine):

  Sjajnozeleni 5-12 cm dugi i 3-8 cm široki, sa 5-9(-12) pari nerava.

 • Cvetovi:

  Muški skupljeni u kuglaste cvatove koji vise na končastoj, do 5 cm dugoj, dlakavoj peteljci; ženski su na kratkim peteljkama.

 • Kupula:
  U zrelom stanju (IX-X) kožasto odrvenela, otvara se s 4 zaklopca.
 • Plod i seme:

  Poznat pod imenom „bukvica“ dug oko 16mm, zri u septembru i oktobru . Klija epigeično.

 • Biologija:

  Jednodomna, jednopolna, anemofilna, sciofilna, mezofilna vrsta.

 • Vreme cvetanja:

  IV,V uporedo sa listanjem.

 • Razmnožavanje:

  Semenom i vegetativno (iz poleglih grana i žila).

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Na različitim geološkim podlogama i vrstama zemljišta, ipak traži duboka, sveža i bogata zemljišta, izbegava poplavna područja. Optimum razvitka bukve kod nas je u montanom i subalpinskom pojasu, gde obrazuje čiste ili mešovite (najčešće sa jelom) sastojine. Značajna i karakteristična vrsta razreda Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vhieg i svezà Fagion Illyricum Horv. I Fagion sylvaticae Pawl. Zastupljena u brojnim zajednicama opisanim širom Jugoslavije. Njena visinska amplituda je velika. Retko je nalazimo u dolinama, a na visokim planinama penje se i do preko 2000 m nadm. Visine, ali tada u obliku pojedinačnih, zakržljalih, iskrivljenih, često grmastih stabala ili pri osnovi sabljasto povijenih.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Centralna, zapadna i južna Evropa.

FAGUS SYLVATICA L. s. I.
FAGUS SYLVATICA L. s. I.
FAGUS SYLVATICA L. s. I.

Sve do 1897. godine smatralo se da na čitavom evroazijskom kontinentu živi jedna jedina vrsta obične bukve: Fagus sylvatica L. Kasnije je konstatovano da je na jugoistočnom delu Balkana zastupljen tzv. balkanska ili mezijska bukva (F. moesiaca [Maly] Domin) (Syn.: F. S. L. subsp. moesiaca [Maly] Czeczott. Sa prirodnih stani[ta je opisano nekoliko infraspecijalnih oblika obi;ne bukve, a u hortikulturi su poynati rayni oblici, ve’ prema boji listova i prema habitusu.