JUNIPERUS COMMUNIS L.

JUNIPERUS COMMUNIS L.

Familija

Cupressaceae (Čempres)

Srpski naziv

Obična borovica, kleka

Ostali nazivi

Venja
smrika
smreka
Common juniper
genévrier commun
Gemenier Wacholder
ginepro
можжевеыник обыкновенный

Karakteristike

 • Habitus:

  Srednje visok grm ili nisko drvo (nekad i do 15 m visoko i oko 0,5 m debelo), sa žljebastim deblom, raznoliko formiranom krošnjom; od sasvim nepravilne do izrazito stupolike; grane uzdignute ili viseće, nisu u pršljenima.

 • Kora:

  U početku glatka, kasnije izbrazdana, odvaja se u obliku ljuski i traka.

 • Korenov sistem:

  Veoma razgranat, sa žilom srčanicom. Razvijena endotrofna mikoriza.

 • Pupovi:

  Sitni i obloženi ljuskama.

 • Listovi, iglice (četine):

  Po 3 u pršljenu, duge od 5-20(-30) mm, i do 2 mm široke, uspravne, naježene, najšire u osnovi, postepeno se sužavaju u šiljati vrh, bodljikave, donja strana zelena, gornja sa belom ili sivom uzdužnom prugom, poprečni presek trapezast, ostaju na stablu do 4 godine.

 • Cvetovi:

  Muški jajasti, svetložuti, sastoje se od većeg broja „prašnika“, smešteni u pazušcima listova, 2-3 zajedno, ženski pojedinačni, zeleni.

 • Šišarke:

  Bobičasta šišarka (galbulus), okruglastojajasta, debela, mesnata, sastavljena od 3-6 ljusaka, na kratkoj dršci, ispočetka svetlozelena, u doba zrenja modrikastocrna, sivkasto nahukana, 6-9 mm u promeru. Zri druge ili treće godine.

 • Plod i seme:

  Većinom po 3 u šišarki, tvrdo, čunasto, trouglasto, smeđe.

 • Biologija:

  Dvodomna (izuzetno jednodomna), anemofilna i heliofilna vrsta. Raste veoma sporo, može doživeti veliku starost. Podnosi jake mrazeve i velike suše.

 • Vreme cvetanja:

  IV, V, zavisno od nadmorske visine.

 • Razmnožavanje:

  Semenom i vegetativno (reznicama).

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Ima vrlo široku ekološku valencu: podjednako je nalazimo na kserotermnim i mezofilnim staništima, a veoma je česta na acidofilnim zemljištima i potpuno devastiranim terenima (šikare, vrištine, zapušteni travnjaci i pašnjaci). Nalazimo je u nizinskom pa do subalpinskog pojasa naših planina.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  U celoj bivšoj Jugoslaviji.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Cela Evropa, zapadna i seveverna Azija, severna Afrika i Severna Amerika.

JUNIPERUS COMMUNIS L.
JUNIPERUS COMMUNIS L.
JUNIPERUS COMMUNIS L.

Na planinskim pašnjacima, najčešće u subalpinskom pojasu zastupljena je vrlo srodna, J. Intermedia Schur. (Syn.: J. Communis L. var. intermedia [Schur.] Sanio), koju neki autori smatraju hibridom između obične i patuljaste kleke.