PINUS HELDREICHII Christ

PINUS HELDREICHII Christ

Sinonim

Pinus leucodermis Antoine

Familija

Pinaceae

Srpski naziv

Munika, crna mura, bor smrč

Ostali nazivi

Whitebark pine
Palebark Heldreich
Pine
pin d’écorce blanche
Panzerkiefer
Il pino loricàto

Karakteristike

 • Habitus:

  Do 30 m visoko drvo, s promerom debla do 1 m. Krošnja ovalnopiramidalna ili piramidalna, deblo snažno, često pri dnu sabljasto savijeno, grane u pravilnim pršljenovima.

 • Kora:

  U mladosti glatka belkastosiva (leucodermis), u starijoj dobi postaje pepeljastosiva i karakteristična ispuca na jasno omeđene mnogougaone pločice, slične panciru.

 • Korenov sistem:

  Jako razvijen, sa brojnim i snažnim ograncima, koji duboko prodiru u pukotine krečnjačkih stena.

 • Pupovi:

  Dugi do 2 cm, bez smole.

 • Listovi, iglice (četine):

  Tamnozelene , krute, oštre, skoncentrisane na vrhu grančica u obliku zbijenih kitica, 6-9(-11) cm duge i oko 1,5 mm široke.

 • Cvetovi:

  Jednopolni; muški u obliku resa, grupisani, ženske šišarke retko pojedinačne, većinom po 2,3 ili 4 zajedno, tamnocrvene.

 • Šišarke:

  7-8 cm duge i oko 2,5 cm debele sa plosnatom ili piramidalnom, žućkastosmeđom, apofizom. Šišarke prve godine imaju karakterističnu tamnoljubičastu boju. Slične su crnoborovim (u stadiju zrenja), ali se od njih razlikuju po izrazitom, unatrag savinutom ili ravnom, kratkom šiljku na vrhu pupka i po plodnim, ljuskama, koje su s obe strane jednodobne – svetlosmeđe i krte. Zru druge godine  (IX,X).

 • Plod i seme:

  Eliptično, oko 7 mm dužine, pegavo, sa oko 25 mm dugim kriocem, koje obuhvate seme.

 • Biologija:

  Jednodomna, anemofilna, heliofilna, kalcifilna vrsta.

 • Vreme cvetanja:

  V, VI

 • Razmnožavanje:

  Semenom.

 • Stanište i uslovi uzgoja:

  Najčešće naseljava strme, kamenite i stenovite terene subalpinskog pojasa, te u tom pogledu nema premca. To su mesta gde surovost planinskog klimata dolazi do najvećeg izražaja. Obrazuje čiste ili mešane sastojine sa drugim četinarskim vrstama.

 • Rasprostranjenost u Jugoslaviji:

  Bosna, Srbija, Crna Gora, Makedonija.

 • Opšta rasprostranjenost:

  Endemična vrsta centralnog i zapadnog dela Balkanskog i južnog dela Apeninskog poluostrva.

PINUS HELDREICHII Christ
PINUS HELDREICHII Christ
PINUS HELDREICHII Christ

Taksonomija vrste P.heldreichii Christ još nije sasvim jasna. Može se reći da se u okviru isprekidanog areala munike razlikuju dva taksona var. Heldrechii (Syn.: P.h. Christ var. Typica Markgr.) [Jugoslavija, Albanija, Grčka] i var. Leucodermis (Antoine) Markgr. [Jugoslavija, Bugarska, Grčka i Južna Italija].